Pristup građi bit će omogućen po završetku projekta, a dotad je uvid u građu moguć u prostorima Dokumentacije IEF-a