1. Uvid u stariju vokalnu folklornu glazbu sela Foli kraj Svetvinčenta (Savičenta) i Bale u Istri; Seminarska radnja Muzičke akademije, 1982.; 2. Istraživanje folklornih glazbala Istre, 1978.
1. Uvid u stariju vokalnu folklornu glazbu sela Foli kraj Svetvinčenta (Savičenta) i Bale u Istri; Seminarska radnja Muzičke akademije, 1982.; 2. Istraživanje folklornih glazbala Istre, 1978.