Kazivanje o sklapanju braka i ženidbenim običajima, Kotari i Bukovica, Građa za magistarsku radnju, 1969.
Kazivanje o sklapanju braka i ženidbenim običajima, Kotari i Bukovica, Građa za magistarsku radnju, 1969.
Sadržani zapisi