Lokalizacija globalnoga. Interpretacije televizijskih programa u usporednoj perspektivi. Disertacija. Filozofski fakultet. Sveučilište u Zagrebu. Mentorica: dr. sc. Jasna Čapo Žmegač
Lokalizacija globalnoga. Interpretacije televizijskih programa u usporednoj perspektivi. Disertacija. Filozofski fakultet. Sveučilište u Zagrebu. Mentorica: dr. sc. Jasna Čapo Žmegač