Život mladih u Slavoniji između dva svjetska rata. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu. Hrvatski studiji. Mentor: dr.sc. Jasna Čapo Žmegač. Zagreb, 2001.
Život mladih u Slavoniji između dva svjetska rata. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu. Hrvatski studiji. Mentor: dr.sc. Jasna Čapo Žmegač. Zagreb, 2001.