Smotra folklora u Zagrebu, 1967. Nastup grupe iz Juršića
Smotra folklora u Zagrebu, 1967. Nastup grupe iz Juršića