Mandić Mato u opakliji. Fotografirano sa strane.
Mandić Mato u opakliji. Fotografirano sa strane.