Sa Jurjeva, ciganskog blagdana.
Sa Jurjeva, ciganskog blagdana.